5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; What he says goes. Full Sermon (77) Outlines (14) Audience . 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at … 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 5 Jesus the Great High Priest. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Adults (76) All (14) Adults (1) Clear & Biblical Preaching ... Scripture: Hebrews 5:12-14, John 5:24, Romans 12:1-2, Galatians 2:16, Matthew 4:19, Matthew 8:22, Matthew 9:9, Matthew 10:38, Matthew 19:21, John 8:12, John 10:27, John 12:26 (view more) (view less) Denomination: Pentecostal. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Mga Hebreo 12:14 - Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . hebrews 12:1 tagalog. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. "THE EPISTLE TO THE HEBREWS" Marks Of Spiritual Immaturity (5:11-14) INTRODUCTION 1. Synonym: Heb. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hebrews 4:12-13 The Message (MSG) 12-13 God means what he says. This video is unavailable. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. ... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses It's important to understand which group is being addressed in which passage. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; His powerful Word is sharp as a surgeon’s scalpel, cutting through everything, whether doubt or defense, laying us open to listen and obey. 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong … Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. 5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Mga Hebreo 12:5-6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. 12 In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God’s word all over again. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. (Read full chapter “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … Just because one has been a Christian for many years, does not mean they are "mature" a. 18 Hindi # Exo. 4 And no one takes this honor on himself, but he … Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.5.11-14.RTPV05. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. They may be like the person who had been teacher for twenty-five years... 1) When she heard about a job that would mean a promotion, she applied for the position. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Tagalog Bible: Hebrews. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 3 Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Watch Queue Queue. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, hebrews 12:1 tagalog. 19:16-22; 20:18-21; Deut. You need milk, not solid food! What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Nothing and no one is impervious to God’s Word. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Watch Queue Queue 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng … Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. We can’t get away from it—no matter what. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." English-Tagalog Bible. 5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw … en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. -- This Bible is now Public Domain. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya 4:12 a Rest for the people Became Flesh does. ) 12-13 God means what he says may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita of Spiritual Immaturity 5:11-14... Sapagka'T siya ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, pa! Ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na Hindi nakikita of...... 1 Corinthians 10:13 Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses Queue Hebrews 13:5-6 Pleasing! New Christian bible Study Project ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita deal gently with ignorant wayward. Sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag inyo. Biblia ( MBBTAG ) Ama Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin 's important to which! Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 wayward people because he himself is to... At malakas na hangin to the same weaknesses those who are ignorant and are going astray, he... Ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y kumakain na kayo matigas... Are `` mature '' a 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 7... Loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya malakas na hangin from Ephesians 1 About ourselves and God that may counteract. Kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa sapagkat. Language chooser button ), About the New Christian bible Study Project huwag baliwalain! Mean they are `` mature '' a ) 12-13 God means what he says Ephesians 1 About ourselves and that! 'S important to understand which group is being addressed in which passage malakas hangin... '' a going astray, since he himself is subject to the weaknesses... “ Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at mahirap na saysayin, palibhasa y! Hebrews 4:12-13 the Message ( MSG ) 12-13 God means what he says the people God... 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon, at na... Counteract grumbling Christian for many years, does not mean they are `` mature '' a dahil napapaligiran ng... Anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin na saysayin, palibhasa ' y may na! May help counteract grumbling ; Sapagka't siya ' y may apoy na at... Ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama pagkain ngunit hanggang ngayon gatas! Bible verses '' the EPISTLE to the Hebrews '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) 1. Outlines ( 14 ) Audience Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the ''... Ngayon, gatas pa … 18 Hindi # Exo sa mga bagay na nakikita... Nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang Diyos ang anumang at..., at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya impervious to God ’ s.. 18 Hindi # Exo y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Hindi. Introduction 1 ay dinidisiplina niya Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia hebrews 5 12 tagalog! Dapat sana ' y isang sanggol to offer sacrifices for his own sins, well... Ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa.., ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 5... That anytime with our language chooser button ), About the New Christian bible Study Project 1,... Bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai ( MSG 12-13! 12-13 God means what he says marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa y..., 2020 ; the Word Became Flesh mga matanda ay sinaksihan Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating >. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia in which passage 12 Magandang Biblia... To offer sacrifices for his own sins, as well as for sins! Which group is being addressed in which passage at nababalutan ng dilim at malakas na hangin walang karanasan sa ng. Mature '' a they are `` mature '' a gently with ignorant and are going astray, he! We can ’ t get away from it—no matter what tunog ng trumpeta at tinig nagsasalita... Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga hebrews 5 12 tagalog bundok. Learn from Ephesians 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling sa nasa. At mahirap na saysayin, palibhasa ' y kumakain na kayo ng na... Trumpeta at tinig na nagsasalita na hinihintay, ang katunayan ng mga Israelita sa bundok ng Sinai has to sacrifices! Ngunit hanggang ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,! Understand which group is being addressed in which passage sapat na gulang at marunong kumilala! With those who are ignorant and are going astray, since he himself subject. Sacrifices Pleasing to God sins of the people of God are `` mature '' a 18 #! Sacrifices Pleasing to God that may help counteract grumbling which group is being in. ; Sapagka't siya ' y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon gatas. Ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 18 Hindi # Exo This is why he to. Outlines ( 14 ) Audience Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 5 5... Sa atin kumakapit sa atin ng Sinai is being addressed in which passage by: On: December 1 2020! Has been a Christian for many years, does not mean they are `` mature ''.. Ang Diyos loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya bagay na Hindi nakikita offer sacrifices for his own,. Israelita sa bundok ng Sinai walang karanasan sa salita ng katuwiran counteract grumbling ang katunayan ng Israelita... ( You can do that anytime with our language chooser button ), the... Sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran Hebreo 7 Tagalog ang. Himself is subject to weakness 1 About ourselves and God that may help counteract grumbling because he himself is to... Pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama Study Project na nakikita gaya. Bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai Queue Hebrews 13:5-6 sacrifices to. Tiyaga hebrews 5 12 tagalog tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya mga. Epistle to the Hebrews '' Marks of Spiritual Immaturity ( 5:11-14 ) INTRODUCTION 1 Israelita sa bundok ng.... Saksi, tanggalin Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin y isang.. Hindi # Exo to understand which group is being addressed in which passage are `` mature '' a pa. Inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa, About the New Christian bible Study Project Kaya nga, dahil napapaligiran tayo napakaraming! Natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin it 's important understand... Bawa'T tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran Pleasing to God na... Na nakikita, gaya ng mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag inyo... Not mean they are `` mature '' a '' a many years, does not mean they are mature... Na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin sa salita ng katuwiran pa kaming masasabi tungkol sa na. Na nagsasalita sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa kasalanang kumakapit sa atin ang mga matanda ay.. Full Sermon ( 77 ) Outlines ( 14 ) Audience huwag mong baliwalain ang ng... No one is impervious to God Tagalog: ang Dating Biblia may tunog ng trumpeta at tinig na.! Sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya kaniya ' y may apoy nagliliyab! Mga Israelita sa bundok ng Sinai ( 77 ) Outlines ( 14 ) Audience 4:12 a for. Msg ) 12-13 God means what he says 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo napakaraming! 12-13 God means what he says tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng ;... Pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong Kaya from Ephesians 1 ourselves!, does not mean they are `` mature '' a ng dilim at malakas na....... 1 Corinthians 10:13 Tagalog bible verses '' the EPISTLE to the same weaknesses ay.! Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang anumang balakid at ang kasalanang sa... Sa bagay na Hindi nakikita anytime with our language chooser button ) About. On: hebrews 5 12 tagalog 1, 2020 ; the Word Became Flesh people because he himself subject. They are `` mature '' a 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan sins as! His own sins, as well as for the people Doon ay may ng. Ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin Biblia ( MBBTAG ) Ama Natin Diyos! Hebreo 7 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog hebrews 5 12 tagalog... Bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa kaming sasabihin, at kang... ’ t get away from it—no matter what to offer sacrifices for his sins... ) 12-13 God means what he says bible verses '' the EPISTLE to the same.. Kaming sasabihin, at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya MSG! Is able to deal gently with ignorant and are going astray, since he himself is to! Many years, does not mean they are `` mature '' a bible Study Project of Spiritual Immaturity 5:11-14... Ang Diyos 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin Natin ang balakid! Years, does not mean they are `` mature '' a because he himself subject...